Substitute Teachers

Thank you for your interest in Substitute Teaching in the Wausau School District. Substitute teachers play a vital role in the services we provide to our staff and students.

To be considered an active applicant with the 
Wausau School District you will need to complete the 
Wisconsin Education Career Access Network (WECAN) 
online employment application. Start your WECAN application.   


  View current Teacher, Administrative, and Substitute Teacher Vacancies
 

  Access the WECAN website

wecan


Human Resources      Human Resources

If you have questions about how to become a substitute teacher or how to apply for a substitute teacher license or permit, please contact the Human Resources office
at 715-261-0518 or visit
 Wisconsin Department of Public Instruction (DPI)

 

Wausau School District Continuous Nondiscrimination Notice

The Wausau School District does not discriminate against individuals on the basis of sex, race, religion, national origin, ancestry, creed, pregnancy, marital or parental status, sexual orientation, or physical, mental, emotional, or learning disability.Federal law prohibits discrimination in education and employment on the basis of age, race, color, national origin, sex, religion, or disability. Anyone who believes that the Wausau School District has inadequately applied the principles and/or regulations of Title VI,Title VII, Title IX, Section 504 or the Americans with Disabilities Act,may file a complaint with the WSD Equity Director at the Longfellow Administration Center, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359,or by telephone at 715-261-0500.  

Lub Wausau School District txwv tsis pub leejtwgua saib tsis taus ib tus neeg twg txawm yog hais tias nej yog pojniamlos yog txivneej, yog haiv neeg dabtsi, ntseeg dabtsi, poj koob yawmtxiv yog leejtwg, nyiam pojniam los yog txivneej li cas, muaj mob nkeesli cas los yog xiam oob qhab li cas. Kevcai nyob rau tebchaws no txwvtsis pub leejtwg yuav ua saib tsis taus nej yog nej tuaj nrhiav haujlwmntawm peb txawm yog nej yog haiv neeg twg, muaj noob nyoog li cas, cevnqaij daim ntawv yog xim dabtsi, nyiam pojniam txivneej, ntseeg dabtsi,los yog muaj kev xiam oob qhab li cas. Yog leejtwg ntseeg tau hais tiaslub khoog tsev kawm ntawv Wausau School District ua tsis raws li txojcaithiab/los yog cov lus teev tseg nyob rau Title VI, Title VII, Title IX,Section 504 los yog Txojcai Tiv Thaiv Haiv Neeg Mekas uas Xiam OobQhab, nej sau tau ib tsab ntawv tsis txaus siab tuaj rau tus saib xyuastej teebmeem zoo li no uas yog tus WSD Equity Director nyob tomLongfellow Administration Center, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin54402-0359, los yog hu rau nws ntawm tus xovtooj 715-261-0549.

El Distrito Escolar de Wausau no discrimina contralas personas por motivos de sexo, raza, religión, nacionalidad,ancestro, credo, embarazo, estado civil, orientación sexual, odiscapacidad física, emocional, mental o de aprendizaje. La Ley Federalprohíbe cualquier tipo de discriminación en la educación y empleo pormotivos de edad, raza, color, nacionalidad, sexo, religión odiscapacidad. Cualquier persona que crea que el Distrito Escolar deWausau ha aplicado inadecuadamente los principios y/o reglas del TítuloVI, Título VII, Título IX, Sección 504 o del Acta para Americanos conDiscapacidades, podrá presentar una denuncia ante el Director deIgualdad del Distrito Escolar de Wausau al Centro de AdministraciónLongfellow, 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o porteléfono al 715-261-0596.